Detail Dichvucong

Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh

Thủ tục

Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh

1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

- Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài được nhập khẩu xuất bản phẩm vào Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và phù hợp với Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Cơ sở hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm (sau đây gọi là cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm) phải có giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.

2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Hồ sơ đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh bao gồm:

- Đơn đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh;

- 03 (ba) bản danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh.

x

 

3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

4

Thời gian xử lý

 

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ theo quy định

5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Văn thư Cục Xuất bản, In và Phát hành

6

Lệ phí (nếu có):

 

Theo quy định của Bộ Tài chính

7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, chuyển phòng chuyên môn

Cán bộ Văn thư Cục Xuất bản, In và Phát hành tiếp nhận hồ sơ của tổ chức có nhu cầu gửi đến qua hình thức: khách hàng nộp trực tiếp tại Văn thư Cục hoặc qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát, cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra sơ bộ hồ sơ theo quy định. Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn.

Văn thư

01 ngày (trong ngày thứ 1)

Mẫu số 04

Mẫu số 05

(Phụ lục III -Kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BTTTT)

B2

Thụ lý hồ sơ từ văn thư, Báo cáo lãnh đạo phòng phân công giải quyết.

Chuyên viên được phân công nhận hồ sơ từ Văn thư chuyển đến kiểm tra thành phần tính hợp lệ của hồ sơ và báo cáo lãnh đạo phòng phân công giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện theo quy định bằng hình thức: Thông báo trực tiếp, qua điện thoại, đường công văn (nếu có) hoặc thông báo qua văn thư để văn thư thông báo cho khách hàng.

+ Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu,  chuyên viên được phân công xem xét, kiểm tra Danh mục đăng ký XBP nhập khẩu dự thảo giấy xác nhận.

Trình Lãnh đạo Phòng xem xét.

Chuyên viên được phân công

10 ngày (từ ngày 2 đến ngày thứ 10)

 

B3

Xem xét

Lãnh đạo Phòng xem xét hồ sơ và bản dự thảo giấy xác nhận. Trường hợp đạt yêu cầu, lãnh đạo Phòng sẽ ký nháy vào bản dự thảo giấy xác nhận sau đó chuyển văn thư.

Lãnh đạo phòng

 

 

03 ngày (từ ngày 11 đến ngày thứ 14)

 

B4

Văn thư nhận hồ sơ từ phòng chuyên môn.

Trình Lãnh đạo Cục ký phê duyệt.

Văn thư Cục

01 ngày (trong ngày thứ 14)

 

B5

Phê duyệt

Lãnh đạo Cục xem xét hồ sơ, bản  dự thảo giấy xác nhận. Ký cấp giấy xác nhận  đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh.

Lãnh đạo Cục

01 ngày (trong ngày thứ 14)

 

B6

Trả kết quả/ lưu hồ sơ

Bộ phận Văn thư nhận kết quả đã được lãnh đạo Cục phê duyệt, làm thủ tục nhân bản, đóng dấu Trả kết quả cho tổ chức, vào sổ theo dõi, chuyển 01 bộ hồ sơ cho phòng chuyên môn lưu.

Văn thư

 

Phòng chuyên môn

01 ngày (trong ngày thứ 15)

 

Lưu ý

 

8

Cơ sở pháp lý

 

- Điều 39, Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 20/11/2012 ban hành;

- Điều 15, Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Điều 20, Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản.