Detail Dichvucong

Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh

-   Đường dẫn: http://ppdvn.gov.vn/web/guest/chi-tiet-dich-vu-cong?id=2

-   Mô tả:

+ Đăng nhập vào hệ thống.

+ Hiển thị trang hướng dẫn đăng ký dịch vụ cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh.

+ Tìm kiếm thông tin trên hệ thống.

-   Thao tác:

+ B1: Truy cập vào trang portal tại địa chỉ: http://ppdvn.gov.vn, thực hiện đăng nhập vào hệ thống để có thể đăng ký dịch vụ công mức độ 3.

+ B2: Trên thanh Menu ngang chọn Dịch vụ công mức độ 3.

+ B3:  Trên thanh menu trái nhấn vào Danh sách mẫu đăng ký dịch vụ công. Trên màn hình danh sách mẫu, nhấn vào Mẫu dịch vụ cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục XBP nhập khẩu để kinh doanh. Lưu ý, cần làm đúng theo mẫu này để đảm bảo sự nhất quán và không gặp khó khăn khi nhập từ file.

+ B4:  Trên thanh menu trái, nhấn vào Dịch vụ cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh.

+ B5: Trên trang quy trình dịch vụ cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh, nhấn vào link Đăng ký dịch vụ.

+ B6: Người dùng thực hiện nhập đầy đủ và đúng dữ liệu các thông tin vào form đăng ký và nhấn nút Gửi. Trường hợp chưa đăng nhập, hệ thống sẽ hiển thị thông báo là “Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để sử dụng hệ thống.”. Người dùng đăng nhập bình thường và thực hiện lại từ bước 1.

Nếu không có sai sót gì về dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo thêm mới thành công, chuyển màn hình về danh sách các hồ sơ đã gửi của nhà phát hành đó.