Detail Dichvucong

Cấp giấy xác nhận đăng kí xuất bản

-   Đường dẫn: http://ppdvn.gov.vn/web/guest/chi-tiet-dich-vu-cong?id=6

-   Mô tả:

+ Đăng nhập vào hệ thống.

+ Hiển thị trang hướng dẫn đăng kí dịch vụ cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản.

+ Tìm kiếm thông tin trên hệ thống.

- Thao tác: để đăng kí thì cần các bước sau:

+ B1: Truy cập vào trang portal tại địa chỉ: http://ppdvn.gov.vn, thực hiện đăng nhập vào hệ thống để có thể đăng ký dịch vụ công mức độ 3.

+ B2: Trên thanh Menu ngang chọn Dịch vụ công mức độ 3.

+ B3:  Trên thanh menu trái nhấn vào Danh sách mẫu đăng ký dịch vụ công. Trên màn hình danh sách mẫu, nhấn vào Mẫu dịch vụ cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản. Lưu ý, cần làm đúng theo mẫu này để đảm bảo sự nhất quán và không gặp khó khăn khi nhập từ file.

dvc6_1.png

dvc6_2.png

+ B4:  Trên thanh menu trái, nhấn vào Dịch vụ cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản.

dvc6_3.png

+ B5: Trên trang quy trình dịch vụ cấp giấy xác nhận xác nhận đăng ký xuất bản, nhấn vào link Đăng ký dịch vụ.

dvc6_4.png

+ B6: Người dùng thực hiện nhập đầy đủ và đúng dữ liệu các thông tin vào form đăng ký và nhấn nút đăng ký. Trường hợp chưa đăng nhập, hệ thống sẽ hiển thị thông báo là “Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để sử dụng hệ thống.”. Người dùng đăng nhập bình thường và thực hiện lại từ bước 1.

dvc6_5.png

dvc6_6.png

Nếu không có sai sót gì về dữ liệu, hệ thống sẽ hiển thị thông báo thêm mới thành công, chuyển màn hình về danh sách các hồ sơ đã gửi của nhà xuất bản đó.

dvc6_7.png