Detail Dichvucong

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

Thủ tục

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

1

Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính

 

Cơ sở in có giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm được in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức nước ngoài.

2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép in gia công cho tổ chức, cá nhân nước ngoài;

- Hai bản mẫu xuất bản phẩm đặt in;

- Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;

- Bản sao có chứng thực hợp đồng in gia công xuất bản phẩm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài; trường hợp hợp đồng bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt;

- Bản sao hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đặt in hoặc giấy ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân của người được ủy quyền đặt in.

 

3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

4

Thời gian giải quyết;

 

10 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

5

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

 

Sở Thông tin và Truyền thông

6

Lệ phí (nếu có):

 

Theo quy định của Bộ Tài chính

7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

8

Cơ sở pháp lý

 

- Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 20/11/2012 ban hành;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản.