Chi Tiet Tthc

Thủ tục 6 - Chấp thuận miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản
  1. Chấp thuận miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản

Trình tự thực hiện:

- Trước khi miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản, cơ quan chủ quản phải có văn bản đề nghị chấp thuận miễn nhiệm, cách chức gửi Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của cơ quan chủ quản nhà xuất bản, Bộ Thông tin và Truyền thông phải có văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản.

Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp qua cổng thông tin điện tử của Cục Xuất bản, In và Phát hành

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Hồ sơ đề nghị miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản gồm có: Văn bản đề nghị chấp thuận miễn nhiệm, cách chức.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bộ Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận miễn nhiệm, cách chức

Lệ phí (nếu có):

Chưa quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

Không có

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 16 Luật Xuất bản;

- Điều 9 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.