Chi Tiet Tthc

Thủ tục 15 - Cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản
  1. Cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản

Trình tự thực hiện:

-       Cơ quản chủ quản nhà xuất bản lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông;

-       Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

- Nộp qua hệ thống bưu chính.

- Nộp qua cổng thông tin điện tử của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản;

- Đề án thành lập nhà xuất bản và giấy tờ chứng minh có đủ các điều kiện quy định tại Điều 13 Luật Xuất bản.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bộ Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép thành lập nhà xuất bản

Lệ phí (nếu có):

Theo quy định của Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản (Mẫu số 01 - Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

- Đề án thành lập nhà xuất bản (Mẫu số 02 - Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ) và các giấy tờ chứng minh đảm bảo có đủ các điều kiện quy định tại Điều 13 Luật Xuất bản và Điều 8 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP, gồm:

+ Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy phép hoạt động của cơ quan chủ quản nhà xuất bản;

+ Bản trích sao quy hoạch phát triển sự nghiệp xuất bản của ngành hoặc địa phương;

+ Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng, sở hữu hoặc tương đương;

+ Sơ yếu lý lịch của người dự kiến được bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo nhà xuất bản;

    + Văn bản chứng minh về nguồn vốn dự kiến cấp cho nhà xuất bản hoặc giấy tờ tương đương.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Việc thành lập nhà xuất bản phải có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng phục vụ, xuất bản phẩm chủ yếu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản;

2. Có người đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 17 của Luật Xuất bản để bổ nhiệm tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập và có ít nhất năm biên tập viên cơ hữu;

3. Có trụ sở (diện tích từ 200m2 sử dụng trở lên), nguồn tài chính (có ít nhất 05 tỷ đồng) để đảm bảo hoạt động xuất bản và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm hoạt động của nhà xuất bản do Chính phủ quy định;

4. Có đủ trang thiết bị để tổ chức xuất bản.

5. Phù hợp với quy hoạch phát triển mạng lưới nhà xuất bản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 13, Điều 14 Luật Xuất bản 2012;

- Điều 8 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản (Phần biểu mẫu).

- Quy hoạch phát triển xuất bản - in - phát hành đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.