Chi Tiet Tthc

Thủ tục 16 - Cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản
  1. Cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản

Trình tự thực hiện:

1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi có một trong những thay đổi sau đây thì cơ quan chủ quản nhà xuất bản phải đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản:

a. Thay đổi cơ quan chủ quản, tên gọi của cơ quan chủ quản nhà xuất bản và tên nhà xuất bản;

b. Thay đổi loại hình tổ chức của nhà xuất bản;

c. Thay đổi tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, xuất bản phẩm chủ yếu của nhà xuất bản.

2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông phải cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản; trường hợp không cấp đổi giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp qua cổng thông tin điện tử của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép;

- Giấy phép thành lập nhà xuất bản đã được cấp.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Bộ Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép thành lập nhà xuất bản

Lệ phí (nếu có):

Theo quy định của BTC

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

-        Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản (Mẫu số 04 – Phụ lục I, Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 15 Luật Xuất bản 2012;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản (Phần biểu mẫu).