Chi Tiet Tthc

Thủ tục 19 - Cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (trường hợp bị mất hoặc hư hỏng)
  1. Cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (trường hợp bị mất hoặc hư hỏng)

Trình tự thực hiện:

- Chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày chứng chỉ hành nghề biên tập bị mất hoặc bị hư hỏng, biên tập viên phải có hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập.

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành có trách nhiệm xem xét việc cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập cho biên tập viên; nếu không cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;

- Nộp qua hệ thống bưu chính.

- Nộp qua cổng thông tin điện tử của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề biên tập bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập;

- Bản chính chứng chỉ hành nghề biên tập trong trường hợp bị hư hỏng; bản sao chứng chỉ hành nghề (nếu có) trong trường hợp bị mất.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết:

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Chứng chỉ hành nghề biên tập

Lệ phí (nếu có):

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp/cấp lại Chứng chỉ hành nghề biên tập (Mẫu số 05 - Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT - BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 Không  có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Điều 20 Luật Xuất bản 2012;

- Điều 6 Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản và phần biểu mẫu kèm theo Thông tư.