Chi Tiet Tthc

Thủ tục 10 - Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
  1. Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

Trình tự thực hiện:

- Cơ sở in có nhu cầu cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng gửi hồ sơ đến Cục Xuất bản, In và Phát hành.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành phải cấp lại giấy phép; trường hợp không cấp lại giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

 

 

Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Cục Xuất bản, In và Phát hành;

- Thông qua hệ thống bưu chính;

- Nộp qua mạng Internet.

 

 

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm bao gồm:

a. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép;

b. Bản chính giấy phép bị hư hỏng hoặc bản sao giấy phép (nếu có) trong trường hợp bị mất.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

 

Thời hạn giải quyết:

07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

 

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cục Xuất bản, In và Phát hành

 

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

 

 

Lệ phí (nếu có):

Chưa quy định

 

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động in (Mẫu số 02 – Phụ lục II, Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không có

 

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 20/11/2012 ban hành;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản.