Chi Tiet Tthc

Thủ tục 21 - Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh
  1. Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh

 

Nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung  (in đậm )

Trình tự thực hiện:

Việc nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh phải do cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm thực hiện.

Trước khi nhập khẩu, cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm phải lập hồ sơ đăng ký nhập khẩu gửi Cục Xuất bản, In và Phát hành xác nhận đăng ký bằng văn bản; trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Trường hợp có sự thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký xuất bản phẩm nhập khẩu đã được xác nhận đăng ký, cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm phải có văn bản báo cáo về nội dung thông tin thay đổi, đồng thời đăng ký những thông tin mới (nếu có) với Cục Xuất bản, In và Phát hành để xác nhận đăng ký bổ sung.

Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp tại Cục Xuất bản, In và Phát hành

- Qua hệ thống bưu chính

- Qua hệ thống internet

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Hồ sơ đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh bao gồm:

- Đơn đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh;

- 03 (ba) bản danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết:

15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

Cục Xuất bản, In và Phát hành

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy xác nhận đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

Lệ phí (nếu có):

Theo quy định của Bộ Tài chính

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):

Đơn đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh (Mẫu số 04 - Phụ lục III, Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông);

Danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh (Mẫu số 05 - Phụ lục III, Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Điều 39, Luật Xuất Bảnsố 19/2012/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 20/11/2012 ban hành;

-  Điều 15, Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Điều 20, Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản.