Chi Tiet Tthc

Thủ tục 2 - Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

2 . Cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

Trình tự thực hiện

- Trong thời gian 05 ngày, kể từ ngày bị mất, hư hỏng giấy phép, nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài có hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép gửi đến Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông phải cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện; trường hợp không cấp lại giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;

- Qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện gồm có:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép;

- Bản sao giấy phép (nếu có) hoặc giấy  phép bị hư hỏng.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Bộ Thông tin và Truyền thông 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

Lệ phí (nếu có)

Chưa quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam - (Mẫu số 01 - Phụ lục IV, Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật Xuất bản số 19/2012/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 20/11/2012 ban hành;

- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.