Chi Tiet Tthc

Thủ tục 3 - Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện nhà xuất bản nước ngoài

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương

3. Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài

Trình tự thực hiện

- Ít nhất 30 ngày, trước ngày giấy phép hết hạn, nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài được đề nghị gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện;

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Thông tin và Truyền thông phải gia hạn giấy phép; trường hợp không gia hạn giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính;

- Nộp qua hệ thống bưu chính;

- Nộp qua cổng thông tin điện tử của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện gồm có:

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép;

- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Bộ Thông tin và Truyền thông

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Phụ lục gia hạn giấy phép kèm theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài.

Lệ phí (nếu có)

Chưa quy định

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt nam - Mẫu số 02 - Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Điều 8 Luật Xuất bản;

- Điều 7 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản (Phần biểu mẫu).