Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 19/2012/QH13
Tên văn bản Luật xuất bản 2012
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Ngày ban hành 20/11/2012
Ngày có hiệu lực 01/07/2013
Nội dung

File đính kèm http://ppdvn.gov.vn/cms/public/uploads//Luat_xuat_ban_bw.pdf