Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 03/2015/TT-BTTTT
Tên văn bản Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Ngày ban hành 06/03/2015
Ngày có hiệu lực 01/05/2015
Nội dung

File đính kèm http://ppdvn.gov.vn/cms/public/uploads//Thong tu 032015.signed.pdf