Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 16/2015/TT-BTTTT
Tên văn bản Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT : Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Ngày ban hành 17/06/2015
Ngày có hiệu lực 15/08/2015
Nội dung

File đính kèm http://ppdvn.gov.vn/cms/public/uploads//Thong tu 16.rar