Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 23/2014/TT-BTTTT
Tên văn bản Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Ngày ban hành 29/12/2014
Ngày có hiệu lực 15/02/2015
Nội dung

File đính kèm http://ppdvn.gov.vn/cms/public/uploads/Thongtu23.rar