Chitietvanban

Văn bản Quản lý, điều hành
Mã văn bản 117/BTTTT-CXBIPH
Tên văn bản Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện đặt hàng xuất bản phẩm sử dụng ngân sách nhà nước
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Ngày ban hành 17/01/2018
Ngày có hiệu lực
Nội dung

File đính kèm http://ppdvn.gov.vn/cms/public/uploads/files/Gop_y_du_thao_Thong_tu.pdf