Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 16/2015/NĐ-CP
Tên văn bản Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ
Lĩnh vực Đơn vị sự nghiệp công lập
Ngày ban hành 14/02/2015
Ngày có hiệu lực 06/04/2015
Nội dung

quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

File đính kèm http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=179065