Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 05/2016/TT-BTTTT
Tên văn bản Thông tư số 05/2016/TT-BTTTT ngày 01/3/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Lĩnh vực Xuất bản
Ngày ban hành 01/03/2016
Ngày có hiệu lực 01/08/2016
Nội dung

quy định về quản lý và sử dụng mã số sách tiêu chuẩn quốc tế

File đính kèm http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13587/05_2016_TT-BTTTT.html