Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 214/2016/TT-BTC
Tên văn bản Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực Phí, Lệ phí
Ngày ban hành 10/11/2016
Ngày có hiệu lực 01/01/2017
Nội dung

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh

File đính kèm http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=188198