Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 41/2016/TT-BTTTT
Tên văn bản Thông tư số 41/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực In và Phát hành
Ngày ban hành 26/12/2016
Ngày có hiệu lực 01/03/2017
Nội dung

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2015/TT-BTTTT ngày 17/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

File đính kèm http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/13840/41_2016_TT-BTTTT.html