Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 42/2017/TT-BTTTT
Tên văn bản Thông tư số 42/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Ngày ban hành 29/12/2017
Ngày có hiệu lực 01/03/2018
Nội dung

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản

File đính kèm http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/14075/42_2017_TT-BTTTT.html