Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 2479/QĐ-BTTTT
Tên văn bản Quyết định số 2479/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Ngày ban hành 29/12/2017
Ngày có hiệu lực 29/12/2017
Nội dung

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In và Phát hành

File đính kèm http://mic.gov.vn/Pages/VanBan/14073/2479_Qd-BTTTT.html