Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 42-CT/TW
Tên văn bản Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/8/2004 của Ban Bí thư
Lĩnh vực Văn bản chỉ đạo của Đảng
Ngày ban hành 25/08/2004
Ngày có hiệu lực 25/08/2004
Nội dung

về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản

File đính kèm 42-CT/TW