Chitietvanban

Văn bản pháp quy
Mã văn bản 1/2020/TT-BTTTT
Tên văn bản Thông tư số 1/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực Lĩnh vực Xuất bản
Ngày ban hành 07/02/2020
Ngày có hiệu lực 01/04/2020
Nội dung

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản

File đính kèm https://www.mic.gov.vn/Pages/VanBan/14497/1_2020_TT-BTTTT.html