Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 432/QĐ-BTTT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tin văn phòng

Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định số 432/QĐ-BTTT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

03/04/2020 | 11:30

Ngày 27/3/2020 Bộ Thông tin và Truyền thông ra Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27/3/2020

Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ thông tin và truyền thông