THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020

Tin văn phòng

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2020

02/10/2020 | 16:53

Cục Xuất bản, In và Phát hành có Thông báo số 984/TB-CXBIPH ngày 02/10/2020 về việc tuyển dụng công chức năm 2020.

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH


                                     

Số:  984/TB-CXBIPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                   

Hà Nội, ngày  02 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng công chức năm 2020

 

Căn cứ Công văn số 3605/BTTTT-TTCB ngày 18/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2020, Cục Xuất bản, In và Phát hành thông báo tuyển dụng công chức năm 2020, cụ thể như sau:

I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng tối đa 02 công chức cho 02 vị trí việc làm, cụ thể như sau:

TT

Vị trí

Vị trí việc làm

Số lượng

Đơn vị cần tuyển công chức

Địa điểm làm việc

1

Vị trí 01

Quản lý hoạt động xuất bản                                  

01

Phòng Quản lý xuất bản

Hà Nội

2

Vị trí 02

Quản lý hoạt động phát hành xuất bản phẩm                                   

01

Phòng Quản lý phát hành xuất bản phẩm

Hà Nội

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, MÔ TẢ CÔNG VIỆC, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG 

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

2. Mô tả công việc của các vị trí cần tuyển:  

2.1. Vị trí 01: Chuyên viên quản lý hoạt động xuất bản      

- Thực hiện việc xác nhận đăng ký kế hoạch xuất bản;

- Đọc kiểm tra xuất bản phẩm lưu chiểu, tham mưu đề xuất xử lý xuất bản phẩm có dấu hiệu vi phạm;

- Tham mưu cấp, quản lý, sử dụng mã số sách ISBN;

- Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động trong lĩnh vực xuất bản (tháng, quý, năm, đột xuất);

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

2.2. Vị trí 02: Chuyên viên quản lý hoạt động phát hành xuất bản phẩm  

 - Thẩm định hồ sơ, trình, cấp, tạm đình chỉ, thu hồi các loại giấy phép, giấy xác nhận đăng ký trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm;

- Thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu không kinh doanh theo quy định;

- Tham mưu tổ chức hoạt động triển lãm, hội chợ sách trong nước và                quốc tế;

- Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động trong lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm (tháng, quý, năm, đột xuất);

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển

3.1. Điều kiện chung

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức của Cục Xuất bản, In và Phát hành năm 2020, cụ thể:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp như mục 2 dưới đây;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (được quy định tại mục 2 dưới đây).

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở     giáo dục.

3.2. Điều kiện cụ thể theo vị trí việc làm

TT

Vị trí

Vị trí làm việc

Yêu cầu cụ thể

1

Vị trí 1

Quản lý hoạt động xuất bản

a. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Xuất bản, văn học, ngôn ngữ, lịch sử, luật, kinh tế, tài chính, quốc tế, ngôn ngữ Anh.   

 

b. Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c. Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2

Vị trí 2

Quản lý hoạt động phát hành xuất bản phẩm

a. Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Phát hành, thư viện, luật; kinh tế, tài chính, quốc tế, ngôn ngữ Anh.    

b. Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c. Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức

4.1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

4.2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

4.3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Nội dung thi, hình thức thi, miễn môn thi

Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật công chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh gồm 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học gồm 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1)

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

c) Miễn phần thi Tin học (vòng 1)

 Miễn phần thi Tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a mục này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

b) Hình thức thi: Thi viết

c) Thời gian thi: 180 phút.

d) Thang điểm: 100 điểm.

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo     thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

2.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

IV. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NỘP VÀ THI

    1. Nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu);

Người đăng ký dự tuyển công chức đăng ký dự tuyển theo Phiếu dự tuyển (kèm theo) vào một vị trí việc làm tại Cục Xuất bản, In và Phát hành (nếu đăng ký thi tuyển vào cả 2 vị trí sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng), người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai trong Phiếu. Các trường hợp khai không đúng, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển 

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông www.mic.gov.vn, Trang thông tin điện tử của Cục Xuất bản, In và Phát hành https://ppdvn.gov.vn.

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

3. Địa điểm và hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

3.1. Địa điểm: Văn phòng Cục Xuất bản, In và Phát hành, số 10 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

3.2.  Điện thoại liên hệ: 024-38285697

3.3. Hình thức: Qua đường bưu chính theo địa chỉ như trên hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng 

4.1. Thời gian tuyển dụng: Quý IV/2020.

 (Lịch chi tiết sẽ thông báo cụ thể cho các thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển).

4.2. Địa điểm: Cục Xuất bản, In và Phát hành, số 10 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4.3. Lệ phí thi: Ứng viên đủ điều kiện dự thi nộp lệ phí dự thi theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu dự kiến: 500.000 đồng/thí sinh.

  

 

Nơi nhận:

- Vụ Tổ chức cán bộ (để b/c);

- Trung tâm Thông tin, Bộ TTTT;

- Cổng Thông tin điện tử của Cục;  (đăng thông báo)

- Báo điện tử VietnamNet;

- Báo Hà Nội Mới;

- Lưu: VT, VP, HHL.

CỤC TRƯỞNG


(đã kí)
 

Nguyễn Nguyên

---------------------------------

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
(Kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

…………………, ngày ….. tháng ….. năm ………

(Dán ảnh 4x6)
 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 

Vị trí dự tuyển(1): …………………………………………………

Đơn vị dự tuyển(2):  ……………………………………………….

 

 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Họ và tên:…………………………. Ngày, tháng, năm sinh:……………..

Nam □

Nữ □

Dân tộc:………………………Tôn giáo:……………………………………………………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:………………… Ngày cấp: …………Nơi cấp:………..

Số điện thoại di động để báo tin:…………………………………. Email:…………………………

Quê quán:…………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay (để báo tin):………………………………………………………………………….

Tình trạng sức khỏe:………………………, Chiều cao:……………., Cân nặng:……………….. kg

Thành phần bản thân hiện nay:………………………………………………………………………

Trình độ văn hóa:……………………………………………………………………………………

Trình độ chuyên môn: ……………………………………Loại hình đào tạo:………………………

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ……………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: ……………………………………………………………………….

IV. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: …………………………………………………………………

V. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng;

(3) Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam, Nữ.