Info Dichvucong

DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

1. Cấp giấy xác nhận đăng kí xuất bản

2. Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh

3. Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài