Gioithieu

CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

 

Cục Xuất bản, In và Phát hành là cơ quan trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật trong lĩnh vực xuất bản, in (bao gồm cả in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm) và phát hành xuất bản phẩm (sau đây gọi tắt là lĩnh vực xuất bản, in và phát hành);

Cục Xuất bản, In và Phát hành có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

 

Địa chỉ liên hệ : Số 10 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 38285697;

Fax: 024. 38287738

Email: vanthucucxb@mic.gov.vn

Website: https://ppdvn.gov.vn

 

Cục trưởng:

Ông Nguyễn Nguyên

ĐT: 024. 39234118

Email: nnguyen@mic.gov.vn

 

Phó Cục trưởng:

Ông Nguyễn Ngọc Bảo
ĐT: 024. 38285698
Email: nnbao@mic.gov.vn

 

Phó Cục trưởng : 
Ông Phạm Tuấn Vũ
ĐT: 024. 39233152
Email: ptvu@mic.gov.vn

 

Văn phòng :

Chánh Văn phòng: Ông Hoàng Hải Long
ĐT: 024. 38285697
Email: hhlong@mic.gov.vn
 
Phòng Quản lý xuất bản :
Trưởng phòng: Bà Mai Thị Hương
ĐT: 024.39233150
Email: mthuong@mic.gov.vn

 

Phòng Quản lý In :
Trưởng phòng: Ông Phạm Trung Thông
ĐT: 024. 38254031
Email: ptthong@mic.gov.vn


Phòng Quản lý Phát hành xuất bản phẩm
Trưởng phòng : Ông Nguyễn Xuân Thanh
ĐT: 024. 38285642
Email: nxthanh@mic.gov.vn


Phòng Thanh tra, Pháp chế :
Trưởng phòng: Ông Hoàng Ngọc Bình
ĐT: 024. 38253527
Email: hnbinh@mic.gov.vn

 

Phòng Kỹ thuật - Công nghệ :
ĐT: 024. 39233153 (Máy lẻ 410)

 

Văn thư :
ĐT: 024. 39233153 (máy lẻ 207)
Email: vanthucucxb@mic.gov.vn

 

Cục Xuất bản, In và Phát hành có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 2479/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In và Phát hành.