Gioithieu

CỤC XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH

Cục Xuất bản, In và Phát hành là tổ chức trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về xuất bản, in (bao gồm các loại hình, sản phẩm in) và phát hành xuất bản phẩm (sau đây gọi tắt là xuất bản, in và phát hành);

Cục Xuất bản, In và Phát hành có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội. 

Địa chỉ liên hệ: Số 10 Đường Thành, Phường Cửa Đông, Hà Nội
Điện thoại: 04. 38285697; FAX: 04. 38287738

Cục trưởng:
Ông Chu Văn Hòa
ĐT: 04. 39234118
Email: cvhoa@mic.gov.vn
 
Phó Cục trưởng:

Ông Nguyễn Ngọc Bảo
ĐT: 04. 38285698
Email: nnbao@mic.gov.vn

 

Phó Cục trưởng: 
Ông Phạm Tuấn Vũ
ĐT: 04. 39233152
Emai: ptvu@mic.gov.vn

 

Văn phòng:

Chánh Văn phòng:
Ông Hoàng Hải Long
ĐT: 04. 38285697
Email: hhlong@mic.gov.vn
 
Phòng Quản lý xuất bản:
Trưởng phòng: Bà Mai Thị Hương
ĐT: 04.39233150
Email: mthuong@mic.gov.vn

 

Phòng Quản lý In:
Trưởng phòng: Ông Phạm Trung Thông
ĐT: 04. 38254031
Email: ptthong@mic.gov.vn


 
Phòng Quản lý Phát hành xuất bản phẩm
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Xuân Thanh
ĐT: 04. 38285642 (máy lẻ 404)
Email: nxthanh@mic.gov.vn


 
Phòng Thanh tra, Pháp chế:
Trưởng phòng: Ông Hoàng Ngọc Bình
ĐT: 04 38253527- 04. 38253527
Email: hnbinh@mic.gov.vn

 

Phòng Kỹ thuật - Công nghệ:
Phó phòng: Nguyễn Thị Cẩm Nhung
ĐT: 04.39233153 (Máy lẻ 309)

 

Tạp chí Tri thức thời đại:
TBT: Ông Đỗ Minh Quân
ĐT: 04.38267288
Email: minhquan@mic.gov.vn

 

Văn thư:
Phụ trách văn thư: Bà Nguyễn Thị Tâm
ĐT: 04. 39233153 (máy lẻ 207)
Email: vanthuCucXB@mic.gov.vn

Cục Xuất bản, In và Phát hành có các nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1278/QĐ-BTTTT ngày 09/09/2014 của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In và Phát hành.
TIN NỔI BẬT
LIÊN KẾT WEBSITE