Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
303061 978-604-2-05447-8 Pokémon Đặc biệt Tập 11 Satoshi Yamamoto/Hidenoki Kusaka Nguyễn Ngọc Diệp 30000 x 534-2016/CXBIPH/127-29/KĐ
303062 978-604-2-05446-1 Pokémon Đặc biệt Tập 10 Satoshi Yamamoto/Hidenoki Kusaka Nguyễn Ngọc Diệp 30000 x 534-2016/CXBIPH/126-29/KĐ
303063 978-604-2-05445-4 Pokémon Đặc biệt Tập 9 Mato/Hidenori Kusaka Nguyễn Ngọc Diệp 30000 x 534-2016/CXBIPH/125-29/KĐ
303064 978-604-2-05444-7 Pokémon Đặc biệt Tập 8 Mato/Hidenori Kusaka Nguyễn Ngọc Diệp 30000 x 534-2016/CXBIPH/124-29/KĐ
303065 978-604-2-05443-0 Pokémon Đặc biệt Tập 7 Mato/Hidenori Kusaka Nguyễn Ngọc Diệp 30000 x 534-2016/CXBIPH/123-29/KĐ
303066 978-604-2-05442-3 Pokémon Đặc biệt Tập 6 Mato/Hidenori Kusaka Nguyễn Ngọc Diệp 30000 x 534-2016/CXBIPH/122-29/KĐ
303067 978-604-2-05441-6 Pokémon Đặc biệt Tập 5 Mato/Hidenori Kusaka Nguyễn Ngọc Diệp 30000 x 534-2016/CXBIPH/121-29/KĐ
303068 978-604-2-05440-9 Pokémon Đặc biệt Tập 4 Mato/Hidenori Kusaka Nguyễn Ngọc Diệp 30000 x 534-2016/CXBIPH/120-29/KĐ
303069 978-604-2-05439-3 Pokémon Đặc biệt Tập 3 Mato/Hidenori Kusaka Nguyễn Ngọc Diệp 30000 x 534-2016/CXBIPH/119-29/KĐ
303070 978-604-2-05438-6 Pokémon Đặc biệt Tập 2 Mato/Hidenori Kusaka Nguyễn Ngọc Diệp 30000 x 534-2016/CXBIPH/118-29/KĐ