Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
198701 978-604-60-2243-5 Xây dựng thương hiệu cho trái cây Việt Nam TS. Trần Đình Lý (Chủ biên) - PGS.TS. Hoàng Hữu Hòa - ThS. Lê Anh Tuấn 1000 x 557-2016/CXBIPH/4-30/NN
198702 978-604-60-2242-8 Tổng tập các công trình nghiên cứu khoa học và ứng dụng - Quyển hai - Rừng và khoảng xanh - Bảo vệ, cải thiện môi trường sinh thái cảnh quan đô thị. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh - Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp - PGS. TS. Vũ Xuân Đề 1000 x 557-2016/CXBIPH/3-30/NN
198703 978-604-60-2241-1 Giáo trình truy xuất nguồn gốc thủy sản Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Nha Trang; TS. Mai Thị Tuyết Nga (Chủ biên), TS. Vũ Ngọc Bội, ThS. Trần Thị Bích Thủy 500 x 557-2016/CXBIPH/2-30/NN
198704 978-604-60-2240-4 Cẩm nang thuốc bảo vệ thực vật KS. Nguyễn Mạnh Chinh - TS. Nguyễn Mạnh Hùng - ThS. Nguyễn Mạnh Cường 1000 x 557-2016/CXBIPH/1-30/NN
198705 978-604-60-2239-8 Tuyển chọn các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên nước Cục quản lý tài nguyên nước 1065 x 556-2016/CXBIPH/1-31/NN
198706 978-604-52-4847-8 66 đề thi lớp 9 vào lớp 10 môn tiếng Anh không chuyên Đào Thúy Lê, Phạm Xuân Lan 1500 Nhà sách Sao Mai - 284 Bà Hạt, P. 9, Q. 10, Tp. HCM 549-2016/CXBIPH/12-35/DoN
198707 978-604-52-4846-1 50 đề thi tuyển sinh lớp 9 vào lớp 10 môn tiếng Anh chuyên Đào Thúy Lê, Phạm Xuân Lan 1500 Nhà sách Sao Mai - 284 Bà Hạt, P. 9, Q. 10, Tp. HCM 549-2016/CXBIPH/11-35/DoN
198708 978-604-57-2344-9 Văn kiện Đảng Toàn tập 61 ( 2001 ) Đảng Cộng sản Việt Nam 5000 x 574-2016/CXBIPH/18-06/CTQG
198709 978-604-57-2343-2 Văn kiện Đảng Toàn tập 60 ( 2001 ) Đảng Cộng sản Việt Nam 5000 x 574-2016/CXBIPH/17-06/CTQG
198710 978-604-57-2342-5 Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Ban Tuyên giáo Trung ương 100000 x 574-2016/CXBIPH/16-06/CTQG