Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
198711 978-604-57-2341-8 Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân) Ban Tuyên giáo Trung ương 100000 x 574-2016/CXBIPH/15-06/CTQG
198712 978-604-57-2340-1 Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên) Ban Tuyên giáo Trung ương 100000 x 574-2016/CXBIPH/14-06/CTQG
198713 978-604-57-2339-5 Tài liệu học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở) Ban Tuyên giáo Trung ương 100000 x 574-2016/CXBIPH/13-06/CTQG
198714 978-604-57-2338-8 Sử dụng hiệu quả các nguồn lực vật chất chủ yếu trong quá trình cấu trúc lại mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam TS. Phan Tú Tài - TS. Nguyễn Vĩnh Thanh 1000 x 574-2016/CXBIPH/12-06/CTQG
198715 978-604-57-2337-1 Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Ban Tuyên giáo Trung ương 100000 x 574-2016/CXBIPH/11-06/CTQG
198716 978-604-57-2336-4 Hãy cảnh giác với " diễn biến hoà bình " chống phá ở Việt Nam Trung tướng, PGS.TS. Nguyễn Đình Minh 6500 x 574-2016/CXBIPH/10-06/CTQG
198717 978-604-57-2335-7 Địa chí Cẩm Xuyên Huyện uỷ - Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên 1000 x 574-2016/CXBIPH/9-06/CTQG
198718 978-604-57-2334-0 Ngoại giao Việt Nam 2015 Bộ Ngoại giao 2000 x 574-2016/CXBIPH/8-06/CTQG
198719 978-604-57-2333-3 Diplomatic Bluebook 2015 Bộ Ngoại giao 2000 x 574-2016/CXBIPH/7-06/CTQG
198720 978-604-57-1987-9 Tư tưởng Việt Nam về quyền con người GS.TS. Phạm Hồng Thái Chủ biên 1000 x 574-2016/CXBIPH/6-06/CTQG