Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
229551 978-604-0-02996-6 Để học tốt Ngữ văn 7 Nguyễn Văn Long (Chủ biên), Lê A, Lê Nguyên Cẩn, Nguyễn Thị Bích Hà, Hoàng Phương Ngọc, Phạm Thị Huệ, Nguyễn Thanh Tùng 10000 x 444-2016/CXBIPH/547-244/GD
229552 978-604-0-02995-9 Giúp em viết bài văn hay lớp 7 Trần Đình Chung (Chủ biên) - Nguyễn Thị Hải- Nguyễn Thị Thu Hà- Nguyễn Khánh Xuân 10000 x 444-2016/CXBIPH/546-244/GD
229553 978-604-0-02994-2 Bài tập cơ bản và nâng cao theo chuyên đề Ngữ văn 7 Đỗ Việt Hùng (Chủ biên), Nguyễn Việt Hùng, Đinh Văn Thiện 10000 x 444-2016/CXBIPH/545-244/GD
229554 978-604-0-02993-5 Kiểm tra trắc nghiệm Ngữ văn 7 Đinh Văn Thiện 5000 x 444-2016/CXBIPH/544-244/GD
229555 978-604-0-07938-1 Ngữ văn 7 nâng cao Đỗ Việt Hùng, Nguyễn Đăng Điệp, Vũ Băng Tú 10000 x 444-2016/CXBIPH/543-244/GD
229556 978-604-0-04551-5 Tư liệu Ngữ văn 7 Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên), Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Trọng Hoàn (biên soạn và tuyển chọn) 10000 x 444-2016/CXBIPH/542-244/GD
229557 978-604-0-02988-1 Để học tốt Toán 7- Tập 1 Bùi Văn Tuyên (Chủ biên)- Phạm Đức Tài- Nguyễn Đức Trường 10000 x 444-2016/CXBIPH/541-244/GD
229558 978-604-0-02987-4 Kiểm tra trắc nghiệm Toán 7 Đặng Thị Vân Anh 5000 x 444-2016/CXBIPH/540-244/GD
229559 978-604-0-02986-7 Vẽ thêm yếu tố phụ để giải một số bài tập Hình học 7 Nguyễn Đức Tấn 10000 x 444-2016/CXBIPH/539-244/GD
229560 978-604-0-02983-6 Để học tốt Sinh học 7 Nguyễn Thu Huyền- Lê Thị Phượng 6000 x 444-2016/CXBIPH/538-244/GD