Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
255911 978-604-86-8255-2 Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt Nam ĐH Luật TP.HCM 2000 x 71-2016/CXBIPH/21-01/HĐ
255912 978-604-86-8254-5 Giáo trình Luật Thương mại quốc tế - Phần 1 ĐH Luật TP.HCM 2000 x 71-2016/CXBIPH/20-01/HĐ
255913 978-604-86-8253-8 Giáo trình Luật Thuế ĐH Luật TP.HCM 2000 x 71-2016/CXBIPH/19-01/HĐ
255914 978-604-86-8252-1 Giáo trình Luật Ngân hàng ĐH Luật TP.HCM 2000 x 71-2016/CXBIPH/18-01/HĐ
255915 978-604-86-8251-4 Giáo trình Luật Lao động ĐH Luật TP.HCM 2000 x 71-2016/CXBIPH/17-01/HĐ
255916 978-604-86-8250-7 Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam ĐH Luật TP.HCM 2000 x 71-2016/CXBIPH/16-01/HĐ
255917 978-604-86-8249-1 Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam - Phần chung ĐH Luật TP.HCM 2000 x 71-2016/CXBIPH/15-01/HĐ
255918 978-604-86-8248-4 Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam - Phần các tội phạm - Quyển 2 ĐH Luật TP.HCM 2000 x 71-2016/CXBIPH/14-01/HĐ
255919 978-604-86-8247-7 Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam - Phần các tội phạm - Quyển 1 ĐH Luật TP.HCM 2000 x 71-2016/CXBIPH/13-01/HĐ
255920 978-604-86-8246-0 Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam ĐH Luật TP.HCM 2000 x 71-2016/CXBIPH/12-01/HĐ