Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
261041 978-604-57-0462-2 Luật bảo vệ môi trường Quốc hội 30000 x 131-2016/CXBIPH/17-190/CTQG
261042 978-604-57-0974-0 Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 Quốc hội 30000 x 131-2016/CXBIPH/16-190/CTQG
261043 978-604-57-1207-8 Luật bảo hiểm xã hội Quốc hội 30000 x 131-2016/CXBIPH/15-190/CTQG
261044 978-604-57-0514-8 Luật bảo hiểm tiền gửi Quốc hội 30000 x 131-2016/CXBIPH/14-190/CTQG
261045 978-604-57-1784-4 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Quốc hội 30000 x 131-2016/CXBIPH/13-190/CTQG
261046 978-604-57-1783-7 Luật an toàn, vệ sinh lao động Quốc hội 30000 x 131-2016/CXBIPH/12-190/CTQG
261047 978-604-57-0513-1 Luật an toàn thực phẩm Quốc hội 30000 x 131-2016/CXBIPH/11-190/CTQG
261048 978-604-57-2127-8 Luật an toàn thông tin mạng Quốc hội 30000 x 131-2016/CXBIPH/10-190/CTQG
261049 978-604-57-0512-4 Luật an ninh quốc gia Quốc hội 30000 x 131-2016/CXBIPH/9-190/CTQG
261050 978-604-57-2126-1 Bộ luật tố tụng hình sự Quốc hội 30000 x 131-2016/CXBIPH/8-190/CTQG