Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
276341 978-604-57-1622-9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014 Quốc hội 30000 x 131-2016/CXBIPH/128-190/CTQG
276342 978-604-57-1507-9 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 sửa đổi, bổ sung năm 2012, 2014 Quốc hội 30000 x 131-2016/CXBIPH/127-190/CTQG
276343 978-604-57-1603-8 Luật thuế tài nguyên năm 2009 sửa đổi, bổ sung năm 2014 Quốc hội 30000 x 131-2016/CXBIPH/126-190/CTQG
276344 978-604-57-0579-7 Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Quốc hội 30000 x 131-2016/CXBIPH/125-190/CTQG
276345 978-604-57-1506-2 Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014 Quốc hội 30000 x 131-2016/CXBIPH/124-190/CTQG
276346 978-604-57-1793-6 Luật thú y Quốc hội 30000 x 131-2016/CXBIPH/123-190/CTQG
276347 978-604-57-0577-3 Luật Thủ đô Quốc hội 30000 x 131-2016/CXBIPH/122-190/CTQG
276348 978-604-57-2136-0 Luật thống kê Quốc hội 30000 x 131-2016/CXBIPH/121-190/CTQG
276349 978-604-57-2133-9 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam Quốc hội 30000 x 131-2016/CXBIPH/120-190/CTQG
276350 978-604-57-0576-6 Luật thi hành án hình sự Quốc hội 30000 x 131-2016/CXBIPH/119-190/CTQG