Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
31 978-604-57-5290-6 Sổ tay hướng dẫn thực hiện pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm Tập thể tác giả 1000 x 5032-2019/CXBIPH/18-277/CTQG
32 978-604-57-5289-0 Nhận diện các xu hướng vận động và phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương 610 x 5032-2019/CXBIPH/17-277/CTQG
33 978-604-57-5288-3 Hiệu quả của pháp luật - Những vấn đề lý luận và thực tiễn ( Sách chuyên khảo ) ( Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung ) ( Tiếng Lào ) GS.TS. Nguyễn Minh Đoan - PGS.TS. Vũ Trọng Lâm 1000 x 5032-2019/CXBIPH/16-277/CTQG
34 978-604-57-5287-6 Chức năng tạo lập và áp dụng án lệ của toà án ở Việt Nam hiện nay ( Sách chuyên khảo ) TS. Đỗ Thanh Trung 1000 x 5032-2019/CXBIPH/15-277/CTQG
35 978-604-57-5286-9 Giáo trình Luật quốc tế PGS.TS. Bành Quốc Tuấn ( Chủ biên ) 1000 x 5032-2019/CXBIPH/14-277/CTQG
36 978-604-57-5285-2 Xây dựng, chỉnh đốn Đảng - Những việc cần làm ngay Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 700 x 5032-2019/CXBIPH/13-277/CTQG
37 978-604-57-5284-5 Thực trạng nền kinh tế Nga thời kỳ Xôviết và hiện nay ( Sách tham khảo ) Yuri Saveliev Dịch: Cù Thanh Phong; Hiệu đính: Lê Thanh Vạn 5000 x 5032-2019/CXBIPH/12-277/CTQG
38 978-604-57-5283-8 Tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Hải Phòng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài thành phố Hải Phòng; Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng - TS. Nguyễn Văn Thuận ( Chủ biên ) 600 x 5032-2019/CXBIPH/11-277/CTQG
39 978-604-57-5282-1 Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển, đảo Việt Nam ( Sách chuyên khảo ) Nguyễn Chu Hồi ( Chủ biên ) 700 x 5032-2019/CXBIPH/10-277/CTQG
40 978-604-57-5281-4 Quản lý nhà nước trong điều kiện kinh tế thị trường TS. Đặng Xuân Hoan ( Chủ biên ) 1000 x 5032-2019/CXBIPH/9-277/CTQG