Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
41 978-604-74-4329-1 Khí công dưỡng sinh Vũ Đình Hồng Anh 3000 Công ty CP Văn hóa Văn Lang, số 6 Nguyễn Trung Trực, P.5, Q. Bình Thạnh, \nTP. Hồ Chí Minh 3132-2019/CXBIPH/10-86/ThaH
42 978-604-74-4328-4 Tủ sách chuyên đề: Sức khỏe Thanh Hóa - tập 217 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 10000 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, số 474 Hải Thượng Lãn Ông, P. Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa; Công ty TNHH in và TM Cường Hiếu, Lô C14-1 KCN Tây Bắc Ga, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa 3132-2019/CXBIPH/9-86/ThaH
43 978-604-74-4327-7 Tủ sách chuyên đề: Sức khỏe Thanh Hóa - tập 216 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 10000 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, số 474 Hải Thượng Lãn Ông, P. Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa; Công ty TNHH in và TM Cường Hiếu, Lô C14-1 KCN Tây Bắc Ga, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa 3132-2019/CXBIPH/8-86/ThaH
44 978-604-74-4326-0 Tủ sách chuyên đề: Sức khỏe Thanh Hóa - tập 215 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 10000 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, số 474 Hải Thượng Lãn Ông, P. Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa; Công ty TNHH in và TM Cường Hiếu, Lô C14-1 KCN Tây Bắc Ga, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa 3132-2019/CXBIPH/7-86/ThaH
45 978-604-74-4325-3 Tủ sách chuyên đề: Sức khỏe Thanh Hóa - tập 214 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 10000 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, số 474 Hải Thượng Lãn Ông, P. Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa; Công ty TNHH in và TM Cường Hiếu, Lô C14-1 KCN Tây Bắc Ga, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa 3132-2019/CXBIPH/6-86/ThaH
46 978-604-74-4324-6 Tủ sách chuyên đề: Sức khỏe Thanh Hóa - tập 213 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 10000 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, số 474 Hải Thượng Lãn Ông, P. Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa; Công ty TNHH in và TM Cường Hiếu, Lô C14-1 KCN Tây Bắc Ga, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa 3132-2019/CXBIPH/5-86/ThaH
47 978-604-74-4323-9 Tủ sách chuyên đề: Sức khỏe Thanh Hóa - tập 212 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 10000 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, số 474 Hải Thượng Lãn Ông, P. Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa; Công ty TNHH in và TM Cường Hiếu, Lô C14-1 KCN Tây Bắc Ga, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa 3132-2019/CXBIPH/4-86/ThaH
48 978-604-74-4322-2 Tủ sách chuyên đề: Sức khỏe Thanh Hóa - tập 211 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 10000 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, số 474 Hải Thượng Lãn Ông, P. Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa; Công ty TNHH in và TM Cường Hiếu, Lô C14-1 KCN Tây Bắc Ga, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa 3132-2019/CXBIPH/3-86/ThaH
49 978-604-74-4321-5 Tủ sách chuyên đề: Sức khỏe Thanh Hóa - tập 210 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa 10000 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, số 474 Hải Thượng Lãn Ông, P. Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa; Công ty TNHH in và TM Cường Hiếu, Lô C14-1 KCN Tây Bắc Ga, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa 3132-2019/CXBIPH/2-86/ThaH
50 978-604-74-4320-8 Lịch sử Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa (1949 - 2019) Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa; TS. Lương Trọng Thành, TS. Thịnh Văn Khoa, ThS. Trần Thị Ngọc Diệp, TS. Lê Văn Phong, ThS. Lê Ái Bình, ThS. Lê Đình Tư 3000 Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, phường Quảng Thắng, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 3132-2019/CXBIPH/1-86/ThaH