Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
41 978-604-55-7342-6 Quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018. Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng. Tổng cục Tiêu chuẩn ĐLCL; Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1000 Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Địa chỉ: số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 3899-2020/CXBIPH/18-248/HN
42 978-604-55-7341-9 Sản xuất đúng thời điểm - JIT & Nhóm chất lượng - QCC. Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng. Tổng cục Tiêu chuẩn ĐLCL; Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1000 Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Địa chỉ: số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 3899-2020/CXBIPH/17-248/HN
43 978-604-55-7340-2 Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001. Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng. Tổng cục Tiêu chuẩn ĐLCL; Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1000 Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Địa chỉ: số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 3899-2020/CXBIPH/16-248/HN
44 978-604-55-7339-6 T.W.I (Training Within Industry) Đào tạo trong công nghiệp (Kỹ năng chỉ dẫn việc, Kỹ năng quan hệ công việc, Kỹ năng cải tiến phương pháp làm việc). Tổng cục Tiêu chuẩn ĐLCL; Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1000 Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Địa chỉ: số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 3899-2020/CXBIPH/15-248/HN
45 978-604-55-7338-9 Quản lý năng lực phòng thử nghiệm & hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng. Tổng cục Tiêu chuẩn ĐLCL; Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1000 Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Địa chỉ: số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 3899-2020/CXBIPH/14-248/HN
46 978-604-55-7337-2 Quản lý an toàn thông tin theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001. Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng. Tổng cục Tiêu chuẩn ĐLCL; Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1000 Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Địa chỉ: số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 3899-2020/CXBIPH/13-248/HN
47 978-604-55-7336-5 Tiêu chuẩn hóa cơ sở. Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng. Tổng cục Tiêu chuẩn ĐLCL; Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1000 Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Địa chỉ: số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 3899-2020/CXBIPH/12-248/HN
48 978-604-55-7335-8 7 công cụ mới trong quản lý chất lượng (The Seven New QC Tools). Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng. Tổng cục Tiêu chuẩn ĐLCL; Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1000 Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Địa chỉ: số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 3899-2020/CXBIPH/11-248/HN
49 978-604-55-7334-1 Bố trí mặt bằng - Layout. Đánh giá hiệu quả công việc - Work Sampling. Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng. Tổng cục Tiêu chuẩn ĐLCL; Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1000 Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Địa chỉ: số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 3899-2020/CXBIPH/10-248/HN
50 978-604-55-7333-4 Quản lý đổi mới sáng tạo. Nội dung cơ bản và hướng dẫn áp dụng. Tổng cục Tiêu chuẩn ĐLCL; Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1000 Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Địa chỉ: số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội 3899-2020/CXBIPH/9-248/HN