Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
41 978-604-57-5280-7 Phan Văn Đáng - Nhà lãnh đạo xuất sắc của cách mạng miền Nam, tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng ( Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đồng chí Phan Văn Đáng - Những dấu ấn trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Phan Văn Đáng ( 1918 - 2018 ) ) Tỉnh uỷ Vĩnh Long - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 1000 x 5032-2019/CXBIPH/8-277/CTQG
42 978-604-57-5279-1 DVD-ROM V.I. Lênin toàn tập V.I. Lênin 750 x 5032-2019/CXBIPH/7-277/CTQG
43 978-604-57-5278-4 Chặt cành để cứu cây Thiếu tướng. Phạm Văn Huấn - Đại tá. Nguyễn Văn Minh 2000 x 5032-2019/CXBIPH/6-277/CTQG
44 978-604-57-5277-7 DVD-ROM Văn kiện Đảng toàn tập Đảng Cộng sản Việt Nam 1000 x 5032-2019/CXBIPH/5-277/CTQG
45 978-604-57-5276-0 Xây dựng phiên bản nâng cấp nền kinh tế Trung Quốc Tổ chuyên đề Trung tâm giao lưu kinh tế quốc tế Trung Quốc, Trương Đại Vệ (Chủ biên) 500 x 5032-2019/CXBIPH/4-277/CTQG
46 978-604-57-5275-3 Trung Quốc đã trở thành nước tư bản như thế nào ( Sách tham khảo, phục vụ lãnh đạo ) Ronald Coase - Ning Wang Dịch: Nguyễn Văn Nhã; Hiệu đính: Nguyễn Vương Tuấn, Đào Thị Hồng Hạnh 300 x 5032-2019/CXBIPH/3-277/CTQG
47 978-604-57-5274-6 Phòng, chống âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch ( Sách chuyên khảo ) Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam - Học viện Chính trị - Cục Tuyên huấn 2000 x 5032-2019/CXBIPH/2-277/CTQG
48 978-604-57-5273-9 70 năm tác phẩm Cần kiệm liêm chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 600 x 5032-2019/CXBIPH/1-277/CTQG
49 978-604-73-7381-9 Quản trị học Phạm Thế Tri 5000 Trường Đại học Kinh tế - Luật ĐHQG-HCM; 669 Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân,Quận Thủ Đức, TP.HCM 5035-2019/CXBIPH/4-226/ĐHQGTPHCM
50 978-604-73-7380-2 Giáo trình công tác xã hội với người LGBT Huỳnh Văn Chẩn 5000 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ĐHQG-HCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bén Nghé, Quận 1, TP.HCM 5035-2019/CXBIPH/3-226/ĐHQGTPHCM