Tracuuxuatban

Xác nhận đăng ký xuất bản
STT Mã ISBN Tên xuất bản phẩm Tác giả hoặc người biên soạn Người dịch hoặc người biên dịch Số lượng in Tự xuất bản Đối tác liên kết Số xác nhận đăng ký xuất bản
11 978-604-2-11145-4 Hunter X Hunter Tập 27: Cái tên Yoshihiro Togashi Liên Vũ 20000 x 1311-2018/CXBIPH/32-64/KĐ
12 978-604-2-11144-7 Hunter X Hunter Tập 26: Tái ngộ Yoshihiro Togashi Liên Vũ 20000 x 1311-2018/CXBIPH/31-64/KĐ
13 978-604-2-11143-0 Hunter X Hunter Tập 25: Đột nhập Yoshihiro Togashi Liên Vũ 20000 x 1311-2018/CXBIPH/30-64/KĐ
14 978-604-2-11142-3 Hunter X Hunter Tập 24: 1-④ Yoshihiro Togashi Liên Vũ 20000 x 1311-2018/CXBIPH/29-64/KĐ
15 978-604-2-11141-6 Hunter X Hunter Tập 23: 6-① Yoshihiro Togashi Liên Vũ 20000 x 1311-2018/CXBIPH/28-64/KĐ
16 978-604-2-11140-9 Hunter X Hunter Tập 22: 8-① Yoshihiro Togashi Liên Vũ 20000 x 1311-2018/CXBIPH/27-64/KĐ
17 978-604-2-10214-8 Hunter X Hunter Tập 35 Yoshihiro Togashi Liên Vũ 20000 x 116-2018/CXBIPH/418-03/KĐ
18 978-604-2-10213-1 Hunter X Hunter Tập 34 Yoshihiro Togashi Liên Vũ 20000 x 116-2018/CXBIPH/417-03/KĐ
19 978-604-2-10212-4 Hunter X Hunter Tập 33 Yoshihiro Togashi Liên Vũ 20000 x 116-2018/CXBIPH/416-03/KĐ
20 978-604-2-10211-7 Hunter X Hunter Tập 32 Yoshihiro Togashi Liên Vũ 20000 x 116-2018/CXBIPH/415-03/KĐ