Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
1 Công ty TNHH Khuôn mẫu Đỉnh Tường 7534/GP-CXBIPH 07/12/2018
2 Chi nhánh Công ty TNHH Trends & Technologies, Inc. Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh 7533/GP-CXBIPH 07/12/2018
3 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 7530/GP-CXBIPH 07/12/2018
4 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đồng Nam 7532/GP-CXBIPH 07/12/2018
5 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 7531/GP-CXBIPH 07/12/2018
6 Tổng công ty cổ phần may Việt Tiến 7529/GP-CXBIPH 07/12/2018
7 Công ty TNHH Máy và Thiết bị Nhựa Mạnh Dũng 7493/GP-CXBIPH 06/12/2018
8 Công ty TNHH Máy móc Thiết bị ngành In Nam Long 7494/GP-CXBIPH 06/12/2018
9 Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam 7495/GP-CXBIPH 06/12/2018
10 Công ty Cổ phần Công nghệ Elite 7491/GP-CXBIPH 06/12/2018