Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
1 Công ty TNHH Thuận Hưng Long An 1370/GP-CXBIPH 15/03/2018
2 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 1367/GP-CXBIPH 15/03/2018
3 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 1373/GP-CXBIPH 15/03/2018
4 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 1372/GP-CXBIPH 15/03/2018
5 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 1371/GP-CXBIPH 15/03/2018
6 Công ty TNHH Brother International Việt Nam 1369/GP-CXBIPH 15/03/2018
7 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 1366/GP-CXBIPH 15/03/2018
8 Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Tuấn Sơn 1365/GP-CXBIPH 15/03/2018
9 Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Tuấn Sơn 1364/GP-CXBIPH 15/03/2018
10 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Vũ Gia 1363/GP-CXBIPH 15/03/2018