Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
31 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thiết bị kỹ thuật số Vương Phát 8062/GP-CXBIPH 26/12/2019
32 Công ty TNHH Công nghệ HP Việt Nam 8055/GP-CXBIPH 26/12/2019
33 Công ty TNHH Máy bao bì Vũ Dương Gia 8064/GP-CXBIPH 26/12/2019
34 Công ty TNHH Máy Bao bì Vũ Dương Gia 8065/GP-CXBIPH 26/12/2019
35 Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Trường Thành 7989/GP-CXBIPH 25/12/2019
36 Công ty Cổ phần Công nghệ và Xuất nhập khẩu Asean 8059/GP-CXBIPH 26/12/2019
37 Công ty Cổ phần Liwayway Việt Nam 8060/GP-CXBIPH 26/12/2019
38 Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Gia Cát 7988/GP-CXBIPH 25/12/2019
39 Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Thành Phú 7981/GP-CXBIPH 25/12/2019
40 Công ty TNHH Kỹ thuật Bao bì MYS (Đồng Nai) 7982/GP-CXBIPH 25/12/2019