Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
41 Công ty TNHH New Wing Interconnect Technology (Bắc Giang) 7973/GP-CXBIPH 25/12/2019
42 Công ty Cổ phần Công nghệ Elite 7984/GP-CXBIPH 25/12/2019
43 Công ty TNHH Một thành viên Bách Hùng 7979/GP-CXBIPH 25/12/2019
44 Chi nhánh Công ty Cổ phần kỹ thuật số SBC 7980/GP-CXBIPH 25/12/2019
45 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Việt Nam 7986/GP-CXBIPH 25/12/2019
46 Công ty TNHH Komax Việt Nam 7990/GP-CXBIPH 25/12/2019
47 Công ty TNHH Komax Việt Nam 8058/GP-CXBIPH 26/12/2019
48 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 7985/GP-CXBIPH 25/12/2019
49 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 7991/GP-CXBIPH 25/12/2019
50 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đồng Nam 7992/GP-CXBIPH 25/12/2019