Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
7721 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 172/GP-CXBIPH 13/01/2016
7722 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 171/GP-CXBIPH 13/01/2016
7723 Chi nhánh Công ty TNHH R-Pac Việt Nam 161/GP-CXBIPH 12/01/2016
7724 Công ty TNHH MTV dịch vụ Trường Thăng 173/GP-CXBIPH 13/01/2016
7725 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Vũ Gia 166/GP-CXBIPH 13/01/2016
7726 Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị nhựa Long Biên 164/GP-CXBIPH 13/01/2016
7727 Công ty TNHH MTV Đồng phục thể thao Huy Hoàng 125/GP-CXBIPH 11/01/2016
7728 Công ty TNHH thiết bị bao bì Vĩnh Trung 124/GP-CXBIPH 11/01/2016
7729 Công ty TNHH Tentac (Việt Nam) 121/GP-CXBIPH 11/01/2016
7730 Công ty TNHH MTV Chung Y 122/GP-CXBIPH 11/01/2016