Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
7731 Công ty TNHH In Guo Xiang Việt Nam 163/GP-CXBIPH 13/01/2016
7732 Công ty TNHH Hewlett Packard Việt Nam 123/GP-CXBIPH 11/01/2016
7733 Công ty TNHH MTV Dịch vụ Sản xuất Thương mại Huyền Trân 126/GP-CXBIPH 11/01/2016
7734 Công ty TNHH công nghệ và vật liệu In 120/GP-CXBIPH 11/01/2016
7735 Công ty TNHH Khôi và Anh Em 92/GP-CXBIPH 08/01/2016
7736 Công ty TNHH Phúc Thịnh Printing 85/GP-CXBIPH 08/01/2016
7737 Công ty Cổ phần Siêu Thanh Hà Nội 84/GP-CXBIPH 08/01/2016
7738 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 83/GP-CXBIPH 08/01/2016
7739 Công ty TNHH công nghệ và vật liệu In 91/GP-CXBIPH 08/01/2016
7740 Công ty TNHH Tentac (Việt Nam) 86/GP-CXBIPH 08/01/2016