Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
7751 Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo SBC Việt Nam 25/GP-CXBIPH 06/01/2016
7752 Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo SBC Việt Nam 23/GP-CXBIPH 06/01/2016
7753 Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo SBC Việt Nam 24/GP-CXBIPH 06/01/2016
7754 Công ty TNHH In Đại Chúng 22/GP-CXBIPH 06/01/2016
7755 Công ty TNHH Minh Long I 21/GP-CXBIPH 06/01/2016
7756 Công ty TNHH MTV Sản xuất Long Du 10/GP-CXBIPH 05/01/2016
7757 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Nguyên Xương Thịnh 09/GP-CXBIPH 05/01/2016
7758 Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Nguyên Xương Thịnh 08/GP-CXBIPH 05/01/2016
7759 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 07/GP-CXBIPH 05/01/2016
7760 Công ty TNHH Đức Dung 05/GP-CXBIPH 05/01/2016