Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
7761 Công ty TNHH Thương mại Sao Hoa Việt 03/GP-CXBIPH 05/01/2016
7762 Công ty TNHH Thương mại Sao Hoa Việt 02/GP-CXBIPH 05/01/2016
7763 Công ty Cổ phần gạch men TASA 04/GP-CXBIPH 05/01/2016
7764 Công ty Cổ phần Cơ khí In Sài Gòn 82/GP-CXBIPH 08/01/2016