Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
81 Công ty Cổ phần Thương mại Sản xuất Kentax 7838/GP-CXBIPH 18/12/2019
82 Công ty TNHH Uniwin Việt Nam 7887/GP-CXBIPH 20/12/2019
83 Công ty TNHH THN Việt Nam 7885/GP-CXBIPH 20/12/2019
84 Công ty TNHH Valuetronics Việt Nam 7831/GP-CXBIPH 18/12/2019
85 Chi nhánh Công ty TNHH Konica Minolta Business Solutions Việt Nam tại thành phố Hà Nội 7835/GP-CXBIPH 18/12/2019
86 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 7837/GP-CXBIPH 18/12/2019
87 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 7836/GP-CXBIPH 18/12/2019
88 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 7787/GP-CXBIPH 17/12/2019
89 Công ty TNHH Ocean Sky 7793/GP-CXBIPH 17/12/2019
90 Công ty TNHH Young Tech Việt Nam 7791/GP-CXBIPH 17/12/2019