Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
1 Công ty TNHH Một thành viên Vprint 4829/GP-CXBIPH 13/08/2019
2 Công ty TNHH Một thành viên Vprint 4830/GP-CXBIPH 13/08/2019
3 Công ty TNHH Một thành viên Vprint 4828/GP-CXBIPH 13/08/2019
4 Công ty TNHH Sejin Process Việt Nam 4827/GP-CXBIPH 13/08/2019
5 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 4831/GP-CXBIPH 13/08/2019
6 Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo Lợi Phát 4826/GP-CXBIPH 13/08/2019
7 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đồng Nam 4832/GP-CXBIPH 13/08/2019
8 Công ty TNHH Một thành viên Giao nhận Vận tải Phương Nam 4758/GP-CXBIPH 09/08/2019
9 Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Việt Nam 4744/GP-CXBIPH 09/08/2019
10 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bao bì Liên Hiệp 4753/GP-CXBIPH 09/08/2019