Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
11 Công ty TNHH Công nghệ HP Việt Nam 6929/GP-CXBIPH 12/11/2019
12 Công ty TNHH THN Việt Nam 6924/GP-CXBIPH 12/11/2019
13 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 6925/GP-CXBIPH 12/11/2019
14 Công ty TNHH Một thành viên Giao nhận Vận tải Phương Nam 6946/GP-CXBIPH 12/11/2019
15 Công ty TNHH Bao bì Voion 6930/GP-CXBIPH 12/11/2019
16 Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam 6933/GP-CXBIPH 12/11/2019
17 Công ty TNHH Bảy sắc Cầu vồng 6979/GP-CXBIPH 13/11/2019
18 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 6926/GP-CXBIPH 12/11/2019
19 Chi nhánh Công ty TNHH Đông Hòa 6932/GP-CXBIPH 12/11/2019
20 Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Song Long 6934/GP-CXBIPH 12/11/2019