Tracuunhapkhauin

STT Tên đơn vị Số hiệu giấy phép đã cấp Ngày ký giấy phép Bản scan GP Ghi chú
31 Công ty TNHH Ngôi Sao Xanh 3640/GP-CXBIPH 24/06/2019
32 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 3639/GP-CXBIPH 24/06/2019
33 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 3638/GP-CXBIPH 24/06/2019
34 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Đồng Nam 3641/GP-CXBIPH 24/06/2019
35 Công ty TNHH Điện tử Tin học Ánh Vàng 3642/GP-CXBIPH 24/06/2019
36 Công ty TNHH Việt Thành Việt Nam 3647/GP-CXBIPH 24/06/2019
37 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 3563/GP-CXBIPH 21/06/2019
38 Công ty TNHH Canon Marketing Việt Nam 3562/GP-CXBIPH 21/06/2019
39 Công ty TNHH Công nghệ HP Việt Nam 3646/GP-CXBIPH 24/06/2019
40 Công ty TNHH Công nghệ HP Việt Nam 3645/GP-CXBIPH 24/06/2019